Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de Voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van het registratiesysteem Participatieprikbord.denhaag.nl. Door gebruik te maken van dit systeem op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van dit registratiesysteem voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Systeem
Het is niet toegestaan op en/of via dit systeem content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

  • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
  • in strijd zijn met door de gemeente Den Haag gegeven redelijke aanwijzingen;
  • anderszins onrechtmatig zijn jegens de gemeente Den Haag of een derde.

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van dit systeem te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van dit systeem verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de 'nettiquette' in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of de gemeente Den Haag, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen uit het systeem. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

  • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van de gemeente Den Haag en/of derden;
  • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor de gemeente Den Haag;
  • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.

Inloggegevens
Voor het plaatsen van content in dit systeem is eenmalige registratie verplicht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de gemeente Den Haag
U staat er jegens de gemeente Den Haag voor in dat de informatie - waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres - die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot deze website met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Content uploaden/licentie
U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u in dit systeem wordt geplaatst.

U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan de gemeente Den Haag, u aan de gemeente Den Haag een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met deze website.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst in dit systeem gebruikt kan worden door gebruikers van websites van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van deze websites.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst in dit systeem gebruikt kan worden op websites van derden, indien u dat heeft aangegeven. De gemeente Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de content op deze websites.

U staat er jegens de gemeente Den Haag voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart de gemeente Den Haag voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname
De gemeente Den Haag is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  1. u handelt in strijd met deze Voorwaarden;
  2. de gemeente Den Haag van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom
U erkent en stemt ermee in dat dit registratiesysteem bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van de gemeente Den Haag, haar licentiegevers en/of gebruikers van deze website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Aansprakelijkheid
De informatie in dit registratiesysteem is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie in dit systeem, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van dit systeem die zouden zijn ingegeven door de in dit systeem geplaatste informatie.

Overige bepalingen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.